INTERNATIONAL COMPANY SERVICES

Skupina INTERNATIONAL COMPANY SERVICES je řízena britským managementem s dlouholetými zkušenostmi v oboru.

Využití společností

Offshore společnosti a schémata jejich využití

Dnes  se odhaduje, že více než 60% světových peněz proudí prostřednictvím offshorových struktur nebo je drženo přímo či nepřímo subjekty z offshorových zemí.

Je možná pravda to, co se říká, že žádná společnost, která obchoduje v mezinárodním měřítku, nemůže očekávat, že bude konkurenceschopná bez využití daňových výhod, které existují offshore. Dobré daňové plánování může znamenat rozdíl mezi úspěchem a krachem, ale velice často ti, kdož začínají novou obchodní činnost nebo novou investici nevěnují  daňovému plánování dostatečnou pozornost. 

Příklady využití offshorových společností

Prostřednictvím offshorové společnosti je možné si zajistit značný počet výhod. V následující informaci nastíníme některé struktury a schémata, která jsou k dispozici a dávají příklady pro využití offshorových společností. Nemáme v úmyslu podávat vyčerpávající informace o offshorových možnostech a vždy  klienta informujeme, že daňové a jiné zisky, které mohou vyplynout z využití offshorových subjektů závisí na zemi rezidence výlučného vlastníka a na její legislativě, týkající se daňových zákonů a na daňovém systému kterékoliv jiné země, se kterou nebo ve které by mohl offshorový subjekt provádět svou obchodní činnosti.

Případné schéma využití offshore společnosti doporučujeme vždy konzultovat s Vaším daňovým poradcem a právníkem.

Tradingové společnosti

Dovozní nebo vývozní společnost může být zřízena v offshorové zóně.  U těchto druhů obchodních společností je důležité vybrat takovou offshorovou jurisdikci, která má dobrý komunikační systém. Pro obchodování v rámci EU je nutná registrace k DPH a proto je třeba zvolit vhodnou jurisdikci, která splňuje tuto podmínku.

Investiční společnosti / Osobní společnost

Finance, shromážděné prostřednictvím investičních společností, založených  v offshorových zemích mohou být investovány a uloženy na celém světě a ačkoliv obvykle jsou výnosy nebo úroky, vyplácené v souvislosti s těmito fondy, předmětem místního zdanění, existuje velký počet offshorových lokalit, ve kterých mohou být finance uloženy buď ve formě  nezdaněných  obligací nebo jako bankovní depozita, kde je vyplácen hrubýúrok bez jakékoliv srážky daně. Podobně v  mnoha offshorových jurisdikcích se neuplatňují žádné daně na kapitálové zisky. Mnoho lidí zakládá offshorovou společnost  z důvodu držení investic a z důvodu většího stupně soukromí a vyššího stupně utajení. Vzhledem k tomu, že tyto společnosti nejednají s veřejností obvykle postačí relativně jednoduchá struktura. Evropská direktiva o zdaňování úrokových výnosů je typickým příkladem, jak lze úspěšně využít offshore společnost a vyhnout se srážkové dani. V tuto chvíli však již existuje úprava této direktivy tak, aby zahrnovala i offshore společnosti, trusty apod. a jejich příjmy a je pouze otázkou, kdy vejde v platnost a účinnost.

Holdingové společnosti

Je také možné založit  holdingovou společnost ve vhodné jurisdikci, která bude financovat operace dceřiných společností v zemích s vysokým zdaněním. Toto uspořádání má mnoho výhod: (a) využitím příslušných daňových dohod nebo EU direktivy je možné strukturovat půjčky pro dceřiné společnosti  s výhodnou úrokovou sazbou. Úrok se obvykle odečítá ze zisků dceřiné společnosti a daň, která by normálně byla srážena na úrok ze zdroje může být snížena nebo eliminována;  (b) opět s pomocí využití příslušných daňových dohod či EU direktivy daně, které by byly normálně sráženy z dividend, vyplácených dceřinou společností mateřské holdingové společnosti  mohou být sníženy nebo eliminovány; (c) je možné zařídit prodej akcií dceřiné společnosti bez placení daně z kapitálových zisků ze zdroje nebo v holdingové společnosti.

Společnosti, týkající se vyhnutí se závěti a zachování určité anonymity vlastnictví

Vysoce majetná osoba s majetkem nebo jinými aktivy v mnoha zemích si  může přát držet tento majetek prostřednictvím osobní holdingové společnosti  tak, aby po jejím úmrtí byla závěť projednána v zemi, ve které byla společnost této osoby založena a ne v každé ze zemí, ve které má aktiva. Tento způsob šetří právní poplatky a zabraňuje publicitě.

Opět, ne každý si přeje dávat najevo své bohatství a někdo si může přát držet majetek prostřednictvím offshorového subjektu jednoduše z  důvodu zachování soukromí, které tento offshorový subjekt nabízí.

Společnosti vlastnící nemovitý majetek

Využití offshorové majetkové holdingové společnosti za účelem  držení zahraničního majetku vždy nabízí určité výhody. Výhody offshorového majetkového vlastnictví mohou zahrnovat vyhnutí se dědické dani,  vyhnutí se dani z  kapitálových zisků, usnadnění prodeje, kterého je dosahováno převedením akcií ve společnosti a ne převodem majetku vlastněného společností a snižováním  výdajů na nákup nemovitosti dalším kupujícím.

Vezměme jako příklad investice do majetku ve Spojeném Království: využití příslušného offshorového nástroje může umožnit vyhnout se dědické dani, kterou by bylo nutno zaplatit v případě, kdy by nerezidentní investor ve Spojeném království držel majetek svým osobním jménem.

Společnosti, poskytující profesionální služby

Osoby, které dostávají velké částky  za své profesionální služby a působí mezinárodně mohou založit offshorovou společnost. Příjem bude proudit do offshorové společnosti, která bude založena v daňově osvobozené jurisdikci. Dodatečnou výhodou těchto uspořádání je, že závazky, ke kterým může dojít během plnění kontraktu, se budou týkat společnosti a ne fyzické osoby.  Rovněž v mnoha případech při vhodně zvolené offshore či onshore jurisdikci bude vymahatelnost plateb z těchto kontraktů výrazně lepší.

Přepravní společnosti

Využití offshorových přepravních společností může odstranit přímé nebo nepřímé zdanění za přepravu.

Společnosti pro patenty, autorská práva a licenční poplatky

Offshorová společnost může koupit nebo získat právo využívat autorská práva, patenty, obchodní známky nebo know-how. Po získání práva na intelektuální majetek může offshorová společnost uzavřít dohodu s koncesionáři na celém světě, kteří budou moci  využít práva  intelektuálního majetku v různých zemích.   Licenční poplatky, vyplácené  z oblasti s vysokým zdaněním, mohou být předmětem srážkové daně ze zdroje, ale v mnoha případech společnost, založená v zemi, která podepsala daňovou dohodu se zemí, ze které mají být obdrženy licenční poplatky bude snižovat nebo eliminovat daň, která by jinak byla sražena.  Případně v rámci uspořádání skupiny lze využít příslušné EU direktivy k eliminování této srážkové daně.

Držení ochranné známky či patentu na offshore či onshore společnosti může pomoci také při vymáhání těchto práv vůči subjektům, které je zneužívají. Vhodně zvolený offshore či onshore subjekt vůči sídlu či místu výroby těchto „pirátských“ společností nebo vůči místu distribuce těchto výrobků může znamenat výraznou výhodu a v praxi lepší ochranu práv a zejména snažší vymahatelnost.

  • Další typické využití

  • Nákup a prodej pohledávek
  • Nákup a prodej společností
  • Nákup a prodej akcií
  • Factoring
  • a mnohé další

Skutečná efektivita takovýchto uspořádání (společností) bude odvislá od daňového domicilu (trvalého pobytu) jejich vlastníka, skutečného místa řízení, místa působení, atd. Uvedené příklady jsou pouze ilustrativní a nejsou návodem, jak postupovat.

Vždy je nutné ze strany klienta zajistit si předem stanovisko od nezávislého daňového poradce a právníka k takovémuto případnému uspořádání.